اعلام هشدار سطح نارنجی و لزوم همراه داشتن زنجیر چرخ