اختصاص اعتبار 3 هزار میلیاردی برای تقویت سرمایه صندوق فناوری و شکوفایی