حمله شدید هواداران استقلال به وریا غفوری ؛ حمایت از اسطوره پرسپولیس کار دست کاپیتان آبی پوشان داد