پیشکسوت محبوب پرسپولیس در کنار ستاره فوتبال ایتالیا + سند