ریابکوف: ناتو باید ایده عضویت اوکراین و گرجستان را فراموش کند