داور در قواره بازی امروز نبود/ قرارداد ۱۰۰ هزار میلیاردی ندارم