فیلم دردناک از له شدن مرد جوان زیر چرخ های قطار / در تهران رخ داد