قائم مقام سازمان تبلیغات: خانواده‌ای وجود دارد‌ که پول خرید پوشاک فرزند را ندارد اما برای نصاب ماهواره هزینه می‌کند