له شدن همزمان 4 جوان کرمانی زیر چرخ های کامیون+ عکس