روایت محمد هاشمی از تهدید برخی اصلاح طلبان علیه آیت الله هاشمی