استاندار یزد: تقویت پروژه بارورسازی ابرها در دستور کار ماست/ در ۸ سال گذشته اعتباری برای این پروژه اختصاص داده نشده است