لت و پار شدن 8 زن و مرد زیر چرخ های کامیون / در جاده ایرانشهر رخ داد + عکس