وریا غفوری به بازی با پدیده شاید ولی به بازی با فولاد قطعا می رسد