تکواندوکار سنگین وزن انگلیسی با دنیای قهرمانی خداحافظی کرد