تصویب ۳۲ طرح با اعتباری بالغ بر ۵۲۰ میلیارد تومان در استانداری تهران