به دلیل خشکسالی، کارت اعتباری نهاده‌های دامی ارائه دادیم