آقایان غربی چرا به بهانه کریسمس مذاکرات را تعطیل می‌کنید؟