پست احساسی فرهاد مجیدی برای حجازی با شعر شاملو+عکس