بررسی کارکرد صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی در «به اضافه ورزش»