برگزاری آخرین تمرین تیم ملی کاراته با حضور سرپرست حوزه وزارتی