بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی از شرکت پارس ایزوتوپ