بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی از شرکت رادیودارویی پارس ایزوتوپ