رئیس اسبق دوباره به دانشگاه علوم پزشکی اهواز بازگشت