زمان بازگشت وریا غفوری به تمرینات استقلال مشخص شد ؛ بدترین موقع