راهبردهای خاتمی برای ترمیم شکاف مردم و اصلاح طلبان خاتمی