سید محمد خاتمی: ذهنیت اکثریت مردم با اصلاح طلبان نزدیک تر است اما..