24 تکواندوکار به مسابقات ورود به اردوی تیم ملی بانوان راه پیدا کردند