سند ۶۷۷۲ هزار هکتار از اراضی ملی عسلویه به نام دولت صادر شد