سند ۶۷۷۲ هزار هکتار از اراضی عسلویه به نام دولت خورد