وصف پارسی در شعر فارسی از زبان نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی