وزارت اطلاعات این 6 مرد را ضربه فنی کرد / 110 شاکی داشتند