8 توصیه‌ فرهنگستان علوم پزشکی به مدارس برای ارائه آموزش حضوری