شهرخبر

عملکرد سه شرکت پتروشیمی زیر ذره بین

بسیاری از شرکت‌ها گزارش‌های ماهانه خود برای آبان ماه را منتشر کرده‌اند. در این مطلب می‌خواهیم عملکرد سه شرکت پتروشیمی آریا، نوری و شگویا را مورد بررسی قرار دهیم.

اقتصاد عملکرد سه شرکت پتروشیمی زیر ذره بین

بسیاری از شرکت‌ها گزارش‌های ماهانه خود برای آبان ماه را منتشر کرده‌اند. در این مطلب می‌خواهیم عملکرد سه شرکت پتروشیمی بورسی را مورد بررسی قرار دهیم.

آریا در آبان ماه چقدر فروخت؟

فروش ریالی شرکت پلیمر آریا ساسول (آریا) در آبان ماه ۲۵.۱۷۲ میلیارد ریال بوده است. فروش شرکت در آبان ماه ۱۳۹۹ مبلغ ۱۵.۶۲۶ میلیارد ریال بوده که بر این اساس فروش ریالی شرکت ۶۱ درصد نسبت به دوره مشابه افزایش داشته است.

در مجموع فروش ۸ ماهه شرکت در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۶۴.۶۳۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه رشدی ۷۶ درصدی داشته است. شایان ذکر است فروش ۸ ماهه سال ۱۳۹۹ نیز مبلغ ۹۳.۴۵۸ میلیارد ریال بوده است. شرکت در این دوره افزایش فروش مقداری نیز داشته است، لذا این افزایش در مبلغ فروش به دلیل افزایش نرخ محصولات و افزایش در میزان فروش بوده است.

عملکرد نوری در آبان ماه چگونه بود؟

دیگر شرکت پتروشیمی نوری (نوری) بوده کخ در آبان ماه فروش ۷۲.۴۹۲ میلیارد ریالی داشته و نسبت به ماه گذشته افتی ۸ درصدی داشته، اما نسبت به فروش ۲۳.۶۱۱ میلیارد ریالی در دوره مشابه در سال ۱۳۹۹ از رشدی ۲۰۷ برخوردار بوده است. در مجموع فروش ۸ ماهه شرکت در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۶۱.۴۷۹ میلیارد ریال بوده که نسبت به فروش ۱۹۶.۹۹۶ میلیارد ریالی دوره مشابه در سال ۱۳۹۹ از رشد ۱۳۴ درصدی بر خوردار بوده است. با توجه کاهش فروش مقداری شرکت نسیت به دوره مشابه، افزایش در میزان فروش به علت افزایش در نرخ محصولات بوده است.

شگویا در آبان ماه چه کرد؟

پتروشیمی تندگویان (شگویا) نیز در آبان ماه ۱۵.۶۰۸ میلیارد ریال فروش داشته است. فروش شرکت در آبان ماه ۱۳۹۹ مبلغ ۱۰.۰۹۸ میلیارد ریال بوده است. شگویا در آبان ماه امسال ۵۵ درصد نسبت به دوره مشابه و ۱۸ درصد نسبت به ماه قبل افزایش در مبلغ فروش داشته است. در مجموع فروش ۸ ماهه شرکت در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۰۸.۶۹۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه رشدی ۹۹ درصدی داشته است. شایان ذکر است فروش ۸ ماهه سال ۱۳۹۹ نیز مبلغ ۵۴.۶۱۸ میلیارد ریال بوده است. عمده این افزایش مبلغ فروش افزایش در نرخ فروش محصولات بوده است.

منبع: نبض بورس