ترک تحصیل ۱۷۰۰ دانش آموز استان اصفهان به خاطر کرونا