وریا به شهرآورد می رسد /تصمیم جدی رادو برای جدایی / بی زحمت ببرید /پیشخوان