آجرلو خطاب به بهاروند: برای تبلیغات محیطی شهرآورد همکاری کنید