پاشازاده: استقلال را باید بعد از شهرآورد ارزیابی کرد