شهرخبر

عکس/ غنچه و پروانه

غنچه و پروانه

نشستن پروانه روی غنچه گل تصویر زیبایی را تشکیل داده است.