بعد از حمله بهاره رهنما به مردم این بار نوبت رامبد جوان شد!