حادثه برای مسافر پرواز مشهد _ عسلویه / انتقال به بیمارستان شیراز