قتل الناز با چاقوی ضامن دار در تهران / زندگی چوپان قاتل در یک قدمی چوبه دار