پیش تر در دوره احمدی نژاد شاهد دخالت بالاترین مقام اجرایی کشور در بحث قیمت گذاری خودرو بودیم. دخالتی که عواقب سوئی برای شرکت های خودروساز داشت که تبعات آن بعد از گذشت حدود یک دهه از آن همچنان در خودروسازی کشور دیده می شود. اقدام رییسی در لغو افزایش قیمت کارخانه خودرو در واقع تداوم مسیر احمدی نژاد محسوب می شود با این تفاوت که وضعیت خودروسازی کشور به مرحله ای رسیده که این قبیل دخالت ها می تواند صنعت خودرو را برای همیشه تعطیل کند.