شهرخبر

مبلغ بیمه تکمیلی بازنشستگان بیش‌از حد زیاد است | قول تأمین‌اجتماعی برای پوشش ۵۰ درصدی هزینه‌ها

۹۱ هزار تومان نرخ جدیدی است که به صورت ماهیانه از بابت قرارداد بیمه تکمیلی به ازای هر بازنشسته در نظر گرفته شده است.

شهرآرا نیوز