حادثه هولناک برای 5 زن اصفهانی در حمام عمومی / ظهر دیروز رخ داد