شهرخبر

استخدام مراقب جهت نگهداری، مراقبت و کلیه امور مربوط به سالمند در تهران

به یک نیروی خانم جهت مراقبت از سالمند در استان‌ تهران واجد شرایط زیر نیازمندیم.

اي-استخدام