شهرخبر

نتیجه وعده فرد ریاکار و فرومایه + سند

کارگر آنلاین | وَعدُ الکَریمِ نَقدٌ و تَعجیلٌ ، وَعدُ اللَّئیمِ تَسویفٌ و تَعلیلٌ .امام على علیه السلام : وعده شخص بزرگوار، نقد و فورى است. وعده شخص فرومایه با سر دواندن و بهانه تراشى همراه استمیزان الحکمه جلد سیزدهممحمّد محمّدی ری شهریصفحه ۲۴۸غرر الحکم حدیث ۱۰۰۶۳ و ۱۰۰۶۴