کشف جنازه بردیا کوچولو در کانال آب / ارومیه در ماتم + عکس