گفتگو با هم بندی آرمان در زندان / حال و هوای سلول پس از اعدام