شهرخبر

کووپارس نخستین واکسن استنشاقی کرونا در جهان

کووپارس نخستین واکسن استنشاقی کرونا در جهان

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: کووپارس نخستین واکسن تزریقی و استنشاقی جهان ضد کرونا است که همه دانش و فناوری تولید آن ایرانی است.