شهرخبر

معلم گل‌های خاموش

بزرگ مردان علم و ادب ایران زمین، پیشگام حفظ فرهنگ اصیل و تمدن دیرین ایرانی هستند؛ در این میان جبار باغچه‌بان، از آموزگاران دلسوز کشورمان، با خدمات فراوان، از جمله تأسیس مراکز آموزشی برای کودکان ناشنوا، تأثیر بسزایی در حفظ و پیشبرد فرهنگ و آموزش به کودکان گمنام ایرانی داشته و دنیای خاموش این کودکان را در هم تنید و برای همیشه یاد و نام خود را ماندگار کرد.
انتهای پیام